คำที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ – การจัดการสุขภาพในสถานที่ทำงาน

สภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดการสุขภาพ (WHM) การบริหารความเป็นอยู่ที่ดีของสภาพแวดล้อมในการทำงานมีสี่ส่วน:

คำที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย

สภาพแวดล้อมในการทำงาน การส่งเสริมสุขภาพ

ปัจจัยทางสังคมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

การจัดการสุขภาพตามธรรมชาติ

ในอดีตที่ผ่านมา เวลาส่วนใหญ่ขับเคลื่อนด้วยความสม่ำเสมอในการตรากฎหมายเท่านั้น ในรูปแบบใหม่ในการจัดการกับสภาพแวดล้อมการทำงานการจัดการความเป็นอยู่ที่ดี ความก้าวหน้าของแนวทางถูกขับเคลื่อนโดยทั้งข้อกำหนดเบื้องต้นที่เชื่อถือได้และโดยเป้าหมายความเป็นอยู่ที่ดีที่ตั้งขึ้นบนสมมติฐานโดยเจตนาโดยคณะทำงานในทุกอุตสาหกรรม ด้วยเป้าหมายสุดท้ายที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้ทำงานได้จริง การจัดการสุขภาพในสถานที่ทำงานควรตั้งอยู่บนการเรียนรู้ ภูมิหลัง และการปฏิบัติที่รวบรวมไว้ในคำสั่งสามประการ: คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุข ความก้าวหน้าของสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และความเป็นอยู่ที่ดีในระบบนิเวศ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณา WHM ให้เป็นขั้นตอนที่ไม่ใช่แค่เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สม่ำเสมอและความเป็นอยู่ที่ดีภายในองค์กร แต่ยังรวมถึงระบบสำหรับการรวมระหว่างสำนักงานต่างๆ ในกลุ่มด้วย เป็นเวทีสำหรับความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ใกล้เคียงและผู้บุกเบิกธุรกิจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของกลุ่มผ่านการเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ที่ดีที่เปิดกว้างและเป็นธรรมชาติ

การตั้งค่าสถานที่ทำงานเพื่อสุขภาพ – รากฐานของแผนปฏิบัติการชุมชน

ปฏิญญาลักเซมเบิร์กของเครือข่ายสหภาพยุโรปเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานระบุว่า WHP เป็นความพยายามรวมของผู้จัดการ ตัวแทน และสังคมเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีและความเจริญรุ่งเรืองของบุคคลในที่ทำงาน

ซึ่งสามารถทำได้ผ่านการผสมผสานของ:

ส่งเสริมสมาคมการทำงานและสถานที่ทำงาน

การพัฒนาความสนใจแบบไดนามิกของผู้ปฏิบัติงานในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ปลุกจิตสำนึกในตนเอง

การพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของสภาพแวดล้อมในการทำงานพบได้ในปฏิญญาลักเซมเบิร์กของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นกระบวนการขององค์กรที่ทันสมัยซึ่งใช้สำหรับการขัดขวางความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วยในที่ทำงาน และปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในศักยภาพและความเจริญรุ่งเรืองในแรงงาน ข้อดีที่บันทึกไว้สำหรับโปรแกรมสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ การหยุดทำงานชั่วคราว อันตรายต่อหัวใจและหลอดเลือดลดลง การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลที่ลดลง การหมุนเวียนพนักงานลดลง บาดแผลของกล้ามเนื้อและกระดูกลดลง ความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม การอัพเกรดจำนวนมากเหล่านี้ต้องการการสนับสนุนจากตัวแทน ผู้จัดการ และสังคมในการฝึกซ้อมที่จำเป็นเพื่อให้เกิดผลใดๆ สิ่งนี้สำเร็จได้ผ่านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของพนักงานที่ทำให้พวกเขาตัดสินใจเลือกเกี่ยวกับสวัสดิภาพของตนเอง Word related Health Advisors (OHA) จะต้องทำการประเมินความต้องการสำหรับกิจกรรมการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีกับประชากรที่ทำงานที่พวกเขาให้บริการเพื่อจัดกิจกรรมเหล่านี้ใกล้เคียงคำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการอยู่ดีมีสุขและความปลอดภัยที่อาจอยู่ในระหว่างดำเนินการและเพื่อจัดให้มีการออกกำลังกายที่ ระดับการดำเนินการเพื่อรับประกันว่ามีการถ่ายทอดกิจกรรมที่จัดไว้ ในอดีต การบริหารความเป็นอยู่ที่ดีมีความเกี่ยวข้องกับการประเมินสุขภาพในการทำงานและในการประเมินระดับความไร้ความสามารถเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันมาเป็นเวลานาน

แนวคิดในการรักษาความสามารถในการทำงานในกลุ่มคนทำงานที่เข้มแข็งโดยทั่วไป เกิดจากการใช้คำที่สร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคุณภาพชีวิตที่ดี ความพยายามเหล่านี้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าเนื่องจากการทดสอบการพัฒนาที่เกิดจากแรงงานที่เติบโตเต็มที่และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอของการออมที่ได้มาตรฐาน OHA มักจะอยู่ในแนวหน้าของการปรับปรุงเหล่านี้

มีความจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นของการบริหารสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับคำทั้งหมดเพื่อรวมความพยายามในการรักษาความสามารถในการทำงานและเพื่อต่อต้านสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำเงื่อนไขที่สามารถป้องกันได้โดยการขอร้องที่สภาพแวดล้อมการทำงาน สิ่งนี้จะต้องใช้คำที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อให้เกิดความเป็นอัจฉริยะที่ชัดเจนมากขึ้นที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าของสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี โดยไม่ลดการพิจารณาจ่ายให้กับอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับคำที่คาดการณ์ไว้และการเจ็บป่วย OHAs ซึ่งมีการติดต่อใกล้ชิดกับตัวแทนเป็นระยะๆ เป็นเวลาหลายปี อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในการออกแบบ ถ่ายทอด และประเมินความก้าวหน้าทางสวัสดิภาพและสนับสนุนการขอร้องความสามารถในการทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงาน

ความก้าวหน้าด้านคุณภาพชีวิตในที่ทำงานได้พัฒนาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากธุรกิจและตัวแทนรับรู้ถึงข้อดีของแต่ละคน คนทำงานใช้เวลาส่วนหนึ่งในวันหยุดในที่ทำงาน และนี่เป็นโอกาสที่ดีที่ตัวแทนจะได้แบ่งปันและรับข้อความเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน และสำหรับผู้จัดการในการสร้างสถานที่ทำงานที่มั่นคง ขอบเขตของความก้าวหน้าในความเป็นอยู่ที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับความจำเป็นของการรวบรวมแต่ละครั้ง

การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ปกติที่สุดคือการออกกำลังกายเพื่อลดการสูบบุหรี่ การยังชีพที่แข็งแรงหรือโครงการออกกำลังกาย การตอบโต้ และการลดการใช้ยาและการดื่มสุราในทางที่ผิด

อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าทางสวัสดิภาพยังอาจได้รับการประสานงานกับปัจจัยกำหนดความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม สังคม และระบบนิเวศ หากประชากรทั่วไปในองค์กรเห็นว่าองค์ประกอบเหล่านี้มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ที่ดี ความเจริญรุ่งเรือง สำหรับปัจจัยของสถานการณ์นี้ เช่น การเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน แรงบันดาลใจ ความวิตกกังวลที่ลดลงและความเหนื่อยหน่าย การนำเสนอชั่วโมงการทำงานที่ปรับเปลี่ยนได้ การออกแบบการตระหนักรู้ในตนเองและการยกระดับอาชีพ อาจช่วยเพิ่มความเป็นอยู่ทั่วไปและความเจริญรุ่งเรืองของคณะทำงานได้เช่นกัน

การตั้งค่าชุมชนที่มีสุขภาพดีโดยไม่คำนึงถึงคำที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุขและความก้าวหน้าของสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ยังมีมุมมองที่จำเป็นอีกประการหนึ่งสำหรับการจัดการสุขภาพในสถานที่ทำงาน มันถูกระบุด้วยผลกระทบที่แต่ละองค์กรอาจมีต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบ และผ่านพิษหรือสิ่งของหรือการบริหารที่ให้กับผู้อื่น ผลกระทบต่อสถานการณ์ที่อยู่ห่างไกล พึงระลึกไว้เสมอว่าผลกระทบของอุบัติเหตุนิวเคลียร์เชอร์โนบิลในปี 1986 ส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดมากเพียงใด

แม้ว่าข้อเท็จจริงที่ว่าผลกระทบจากความเป็นอยู่ที่ดีตามธรรมชาติขององค์กรจะถูกควบคุมโดยการตรากฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน แต่ก็มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างการปกป้องสถานที่ทำงาน การเสริมสร้างสมาคมการทำงานและสังคมการทำงานภายในองค์กร และวิธีจัดการ ด้วยการจัดการความเป็นอยู่ที่ดีของระบบนิเวศ

องค์กรขับเคลื่อนหลายแห่งในขณะนี้ได้รวมคำที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยเข้ากับการจัดการความเป็นอยู่ที่ดีของระบบนิเวศ เพื่อใช้ HR ที่สามารถเข้าถึงได้ภายในองค์กรอย่างเหมาะสมและเพื่อรักษาระยะห่างเชิงกลยุทธ์จากความพยายามซ้ำซาก ผู้ดูแลทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถให้คำมั่นสัญญาต่อการบริหารความเป็นอยู่ที่ดีตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรที่ไม่ได้ใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านความอยู่ดีมีสุขทางนิเวศวิทยา

Leave a Reply

Your email address will not be published.